• Πάσαι αι εντολαί καταλλήγουν εις έναν τρόπον, το της μετανοίας τρόπον.