Άγιος Μάρκος ο Ασκητής

  • Πάσαι αι εντολαί καταλλήγουν εις έναν τρόπον, το της μετανοίας τρόπον.