Βίβλος

Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη


ΑΕπεξεργασία

  • Αγαπάτε αλλήλους. Ιωάν. 13,34
  • Αγρόν ηγόρασα. Λουκ. 14,18
  • Αγρός αίματος. Ματθ. 27,8
  • Άλας της γης. Ματθ. 5,13
  • Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε. Γαλάτ. 6,2
  • Αντί πινακίου φακής. Γένεσις, κεφ. 25
  • Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ. Ματθ. 22,21
  • Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων. Κριταί 16,30
  • Άρον τον κράβατόν σου και περιπάτει. Ιωάν. 5, 8
  • Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε. Γένεσις 1,28

ΒΕπεξεργασία

  • Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ματθ. 4,45

ΓΕπεξεργασία

  • Γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Κορινθ. 13,1
  • Γενηθήτω το θέλημά σου. Ματθ. 6,10

ΔΕπεξεργασία

  • Διά το θεαθήναι. Ματθ. 6,1
  • Διά τον φόβον των Ιουδαίων. Ιωάν. 7,13
  • Διέρρηξεν τα ιμάτια αυτού. Ματθ. 26,65
  • Διυλίζοντες τον κώνωπα την δε κάμηλον καταπίνοντες. Ματθ. 23,24
  • Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Ματθ. 10,8

ΕΕπεξεργασία

  • Εγώ δε εφύτευσά σε άμπελον καρποφόρον. Ιερεμίας 2,21
  • Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ιωάν. 14,6
  • Εγώ ειμί ο άρτος της ζωής. Ιωάν. 6,48
  • Ει δε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζει σε, έξελε αυτόν. Ματθ. 5,29
  • Εις τον τύπον των ήλων. Ιωάν. 20,25
  • Εν ιδρώτι του προσώπου σου. Γέν. 3,19
  • Εν ταις τέσσαρσιν γωνίαις της γης. Αποκαλ. 20,8
  • Ενώπιος ενωπίω. Έξοδος 33,11
  • Ευρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Ιωάν. 1,45
  • Έχε με παρητημένον. Λουκ. 14,18

ΖΕπεξεργασία

  • Ζητείτε και ευρήσετε. Ματθ. 7,7

ΗΕπεξεργασία

  • Ήγγικεν η ώρα. Ματθ. 26,45

ΘΕπεξεργασία

  • Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου. Ψαλμ. 140,3

ΙΕπεξεργασία

  • Ιδού ο νυμφίος! Ματθ. 25,6

ΜΕπεξεργασία

  • Μακάριοι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Ματθ. 5,6
  • Μακάριοι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσιν την γην. Ματθ. 5,5
  • Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστίν η βασιλεία των ουρανών. Ματθ. 5,3
  • Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβεις. Ματθ. 26,52
  • Μετά φανών και λαμπάδων. Ιωάν. 18,3
  • Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου. Ματθ. 6,3
  • Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε. Ματθ. 7,1
  • Μη μου άπτου. Ιωάν. 20,17
  • Μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Ιωάν. 2,16
  • Μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων. Ματθ. 7,6

ΝΕπεξεργασία

  • Νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα. Λουκ. 2,29

ΟΕπεξεργασία

  • Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω. Ιωάν. 8,7
  • Ό γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει. Γαλάτ. 6,7
  • Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω. Λουκ. 14,35
  • ὃ μισεῖς, μηδενὶ ποιήσῃς. Τωβίτ 4,15
  • Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Ψαλμ. 104,15
  • Ον αγαπά Κύριος παιδεύει. Παροιμ. 3,12
  • Ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά. Ματθ. 6,24
  • Ουκ ειμί άξιος ίνα λύσω αυτού τον ιμάντα του υποδήματος. Ιωάν. 1, 27
  • Ουκ επ' άρτω μόνω ζήσηται άνθρωπος. Ματθ. 4,4
  • Ουκ έχει πού την κεφαλήν κλίνη. Λουκ. 9,58
  • Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Έξοδ. 21.24

ΠΕπεξεργασία

  • Παν ουν δένδρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. Ματθ. 3,10
  • Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Μάρκ. 10,31
  • Πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις απαρνήση με. Ματθ. 26,34
  • Προς το θεαθήναι. Ματθ. 23,5
  • Προφάσεις εν αμαρτίαις. Ψαλμ. 140,4


ΣΕπεξεργασία

  • Συ είπας. Ματθ. 26,64
  • Συν γυναιξίν και τέκνοις. Πράξ. 21,5

ΤΕπεξεργασία

  • Τα αδύνατα παρ' ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστι. Λουκ. 18,27
  • Το απολωλός πρόβατον. Λουκ. 15,6
  • Το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σαρξ ασθενής. Ματθ. 26,42
  • Τον καλόν αγώνα ηγώνισμαι. Τιμόθ. Β 4,7
  • Τον μόσχον τον σιτευτόν. Λουκ. 15,23

ΥΕπεξεργασία

  • Ύπαγε οπίσω μου σατανά. Ματθ. 16,23

ΦΕπεξεργασία

  • Φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί. Κορινθ. Α 15,33
  • Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Ιωάν. 1,23

ΧΕπεξεργασία

  • Χαίρετε και αγαλλιάσθε. Ματθ. 5,12

ΩΕπεξεργασία

  • Ως πρόβατον επί σφαγήν. Πράξ. 8.32

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Στη Βικιπαίδεια υπάρχει λήμμα σχετικό με: