Πυθαγόρας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

τούς τε καταχθονίους σέβε δαίμονας ἔννομα ῥέζων <br />
τούς τε γονεῖς τίμα τούς τ' ἄγχιστ' ἐγγεγαῶτας. <br /> <br />
 
'''5''' τῶν δ' ἄλλων ἀρετῆι ποιοῦ φίλον ὅστις ἄριστος. <br />
πραέσι δ' εἶκε λόγοισ' ἔργοισί τ' ἐπωφελίμοισι. <br />
μηδ' ἔχθαιρε φίλον σὸν ἁμαρτάδος εἵνεκα μικρῆς, <br />
ὄφρα δύνῆι• δύναμις γὰρ ἀνάγκης ἐγγύθι ναίει.<br />
 
Ταῦτα μὲν οὕτως ἴσθι, κρατεῖν δ' εἰθίζεο τῶνδε• <br /> <br />
 
'''10''' γαστρὸς μὲν πρώτιστα καὶ ὕπνου λαγνείης τε <br />
καὶ θυμοῦ. πρήξηις δ' αἰσχρόν ποτε μήτε μετ' ἄλλου <br />
εἶτα δικαιοσύνην ἀσκεῖν ἔργωι τε λόγωι τε, <br />
μηδ' ἀλογίστως σαυτὸν ἔχειν περὶ μηδὲν ἔθιζε, <br /> <br />
 
'''15''' ἀλλὰ γνῶθι μέν, ὡς θανέειν πέπρωται ἅπασιν, <br />
χρήματα δ' ἄλλοτε μὲν κτᾶσθαι φιλεῖ, ἄλλοτ' ὀλεσθαι. <br />
ἣν ἂν μοῖραν ἔχηις, ταύτην φέρε μὴδ' ἀγανάκτει. <br />
ἰᾶσθαι δὲ πρέπει καθ' ὅσον δύνηι, ὧδε δὲ φράζευ• <br /> <br />
'''20''' οὐ πάνυ τοῖς ἀγαθοῖς τούτων πολὺ Μοῖρα δίδωσιν.
 
'''20''' οὐ πάνυ τοῖς ἀγαθοῖς τούτων πολὺ Μοῖρα δίδωσιν.<br />
Πολλοὶ δ' ἀνθρώποισι λόγοι δειλοί τε καὶ ἐσθλοί <br />
προσπίπτουσ', ὧν μήτ' ἐκπλήσσεο μήτ' ἄρ' ἐάσηις <br />
εἴργεσθαι σαυτόν. ψεῦδος δ' ἤν πέρ τι λέγηται, <br />
πράως εἶχ'. ὃ δέ τοι ἐρέω, ἐπὶ παντὶ τελείσθω• <br /> <br />
 
'''25''' μηδεὶς μήτε λόγωι σε παρείπηι μήτε τι ἔργωι <br />
πρῆξαι μηδ' εἰπεῖν, ὅ τί τοι μὴ βέλτερόν ἐστιν.<br />
 
Βουλεύου δὲ πρὸ ἔργου, ὅπως μὴ μωρὰ πέληται•<br />
δειλοῦ τοι πράσσειν τε λέγειν τ' ἀνόητα πρὸς ἀνδρός. <br />
ἀλλὰ τάδ' ἐκτελέειν, ἅ σε μὴ μετέπειτ' ἀνιήσει. <br /> <br />
 
'''30''' πρᾶσσε δὲ μηδὲ ἓν ὧν μὴ ἐπίστασαι, ἀλλὰ διδάσκευ <br />
ὅσσα χρεών, καὶ τερπνότατον βίον ὧδε διάξεις. <br />
ἀλλὰ ποτοῦ τε μέτρον καὶ σίτου γυμνασίων τε <br />
ποιεῖσθαι. μέτρον δὲ λέγω τόδ', ὃ μή σ' ἀνιήσει. <br /> <br />
 
'''35''' εἰθίζου δὲ δίαιταν ἔχειν καθάρειον ἄθρυπτον <br />
καὶ πεφύλαξο τοιαῦτα ποιεῖν, ὁπόσα φθόνον ἴσχει. <br />
μηδ' ἀνελεύθερος ἴσθι. μέτρον δ' ἐπὶ πᾶσιν ἄριστον. <br />
πρᾶσσε δὲ ταῦθ', ἅ σε μὴ βλάψει, λόγισαι δὲ πρὸ ἔργου.<br /> <br />
 
'''40''' Μὴ δ' ὕπνον μαλακοῖσιν ἐπ' ὄμμασι προσδέξασθαι, <br />
πρὶν τῶν ἡμερινῶν ἔργων τρὶς ἕκαστον ἐπελθεῖν• <br />
ἀρξάμενος δ' ἀπὸ πρώτου ἐπέξιθι καὶ μετέπειτα <br />
δειλὰ μὲν ἐκπρήξας ἐπιπλήσσεο, χρηστὰ δὲ τέρπευ.<br /> <br />
 
'''45''' Ταῦτα πόνει, ταῦτ' ἐκμελέτα, τούτων χρὴ ἐρᾶν σε• <br />
ταῦτά σε τῆς θείης Ἀρετῆς εἰς ἴχνια θήσει <br />
παγὰν ἀενάου φύσεως. ἀλλ' ἔρχευ ἐπ' ἔργον <br />
θεοῖσιν ἐπευξάμενος τελέσαι. Τούτων δὲ κρατήσας <br /> <br />
 
'''50''' γνώσεαι ἀθανάτων τε θεῶν θνητῶν τ' ἀνθρώπων <br />
σύστασιν, ἧι τε ἕκαστα διέρχεται, ἧι τε κρατεῖται, <br />
ὥστε σε μήτε ἄελπτ' ἐλπίζειν μήτε τι λήθειν. <br />
γνώσηι δ' ἀνθρώπους αὐθαίρετα πήματ' ἔχοντας <br /> <br />
 
'''55''' τλήμονας, οἵτ' ἀγαθῶν πέλας ὄντων οὔτ' ἐσορῶσιν <br />
οὔτε κλύουσι, λύσιν δὲ κακῶν παῦροι συνιᾶσιν. <br />
ἄλλοτ' ἐπ' ἄλλα φέρονται ἀπείρονα πήματ' ἔχοντες. <br />
λυγρὰ γὰρ συνοπαδὸς Ἔρις βλάπτουσα λέληθεν <br /> <br />
'''60''' σύμφυτος, ἣν οὐ δεῖ προάγειν, εἴκοντα δὲ φεύγειν.<br />
 
'''60''' σύμφυτος, ἣν οὐ δεῖ προάγειν, εἴκοντα δὲ φεύγειν.<br />
Ζεῦ πάτερ, ἦ πολλῶν κε κακῶν λύσειας ἅπαντας, <br />
εἰ πᾶσιν δείξαις, οἵωι τῶι δαίμονι χρῶνται. <br />
ἀλλὰ σὺ θάρσει, ἐπεὶ θεῖον γένος ἐστὶ βροτοῖσιν, <br />
οἷς ἱερὰ προφέρουσα φύσις δείκνυσιν ἕκαστα.<br /> <br />
 
'''65''' Ὧν εἴ σοί τι μέτεστι, κρατήσεις ὧν σε κελεύω <br />
ἐξακέσας, ψυχὴν δὲ πόνων ἀπὸ τῶνδε σαώσεις. <br />
ἔν τε Λύσει ψυχῆς, κρίνων καὶ φράζευ ἕκαστα <br />
ἡνίοχον γνώμην στήσας καθύπερθεν ἀρίστην. <br /> <br />
 
'''70''' ἢν δ' ἀπολείψας σῶμα ἐς αἰθέρ' ἐλεύθερον ἔλθηις, <br />
ἔσσεαι ἀθάνατος, θεός ἄμβροτος, οὐκέτι θνητός.<br /><br /><br /><br />
 
== Πυθαγόρειος Πίνακας ==
11

επεξεργασίες