Βλέπε και:  • Θα υπάρχουν δύο κοινωνίες στο μέλλον: Οι υψηλά αμειβόμενοι εργάτες γνώσης και οι χαμηλά αμειβόμενοι εργάτες υπηρεσιών