Βλέπε και:

Αγία ΓραφήΕπεξεργασία

  • Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος Αγίου (…) ήγετο εν τω Πνεύματι εις την έρημον ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του διαβόλου, και ουκ έφαγεν ουδέν εν ταις ημέραις εκείναις.
  • Τούτο το γένος εν ουδενί δύναται εξελθείν ει μη εν εν προσευχή και νηστεία.
  • Τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται ει μη εν προσευχή και νηστεία.

ΔιάφοραΕπεξεργασία