Βλέπε και:

  • Η φιλαλήθεια είναι η εσκεμμένη εφαρμογή της ειλικρίνειας