Βροχή

υγρή κατακρήμνιση
Βροχή στη φύση
Βροχή στην πόλη