Είναι δε ο συγκυλισμός κατά βάρος αμαρτίας, ανάμεσον μαλακίας και πορνείας,
της μεν μαλακίας μεγαλήτερος, της δε πορνείας μικρότερος

(Πηδάλιον της νοητής νηός της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής των Ορθοδόξων Εκκλησίας)Ψάξτε με κυρίως: