Κλεόβουλος ο Ρόδιος

Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, ποιητής και τύραννος - ένας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας
(Ανακατεύθυνση από Κλεόβουλος)
 • Αρχή σοφίας της αγνοίας η γνώσις.
 • Ἀδικίαν μισεῖν.
  • Να μισείς την αδικία.
 • Βίᾳ μηδὲν πράττειν.
  • Τίποτε να μην κάνεις με τη βία.
 • Εὐποροῦντα μὴ ὑπερήφανον εἶναι, ἀποροῦντα μὴ ταπεινοῦσθαι.
  • Αν είσαι πλούσιος, μην υπερηφανεύεσαι· αν είσαι φτωχός, μη ταπεινώνεσαι.
 • Μὴ ἐπιγέλα τῷ σκώπτοντι· ἀπεχθὴς γὰρ ἔσῃ τοῖς σκωπτομένοις.
  • Μη γελάς επιδοκιμαστικά γι᾽ αυτόν που περιπαίζει, γιατί θα επισύρεις το μίσος αυτών που περιπαίζονται.
 • Εὖ τὸ σῶμα ἔχειν καὶ τὴν ψυχήν
  • Να διατηρείς σε καλή κατάσταση το σώμα σου και την ψυχή σου.
 • Ἀρετῆς οἰκεῖον ‹εἶναι›, κακίας ἀλλότριον.
  • Να είσαι οικείος με την αρετή, ξένος με την κακία.
 • Γαμεῖν ἐκ τῶν ὁμοίων· ἐὰν γὰρ ἐκ τῶν κρειττόνων, δεσπότας, οὐ συγγενεῖς κτήσῃ.
  • Η γυναίκα σου να είναι από τη δική σου τάξη· γιατί αν είναι από ανώτερη, θα αποκτήσεις αφεντικά, όχι συγγενείς.
 • Γυναικὶ μὴ μάχεσθαι μηδὲ ἄγαν † φρονεῖν ἀλλοτρίων παρόντων· τὸ μὲν γὰρ ἄνοιαν, τὸ δὲ μανίαν δύναται παρέχειν.
  • Να μη διαπληκτίζεσαι με τη γυναίκα σου ούτε να της συμπεριφέρεσαι αλαζονικά μπροστά σε άλλους· το πρώτο δείχνει κυρίως ποταπότητα, ενώ το δεύτερο μπορεί να σε κάνει να θεωρηθείς τρελός.
 • Γλῶσσαν εὔφημον κεκτῆσθαι.
  • Η γλώσσα σου να λέει μόνο λόγια ευσέβειας.
 • Δεν υπάρχουν χαμένες υποθέσεις, εκτός από εκείνες που οι ίδιοι εμείς εγκαταλείψαμε.
 • Εὐσέβειαν φυλάσσειν.
  • Να είσαι πάντα ευσεβής.
 • Ἔχθρας διαλύειν.
  • Να διαλύεις τις έχθρες.
 • Ηδονής κράτει.
  • Να είσαι κύριος της ηδονής.
 • Μέτρον ἄριστον.
  • Το μέτρο είναι ό,τι το καλύτερο
 • Μὴ ὑπερήφανος γίνου ποτέ.
 • Πατέρα δεῖ αἰδεῖσθαι.
  • Να σέβεσαι τον πατέρα σου
 • Πολυμαθῆ † ἢ ἀμαθῆ
  • Καλύτερα πολυμαθής παρά αμαθής.
 • Πολίταις τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν.
  • Στους συμπολίτες σου να συμβουλεύεις πάντοτε τα καλύτερα.
 • Τῆς οἰκίας ἐπιμελοῦ.
 • Τὰς βίβλους διέρχου.
 • Τὰ φίλτατα παίδευε.
 • Τὰ δίκαια κρῖνε.
 • Τέκνα παιδεύειν.
  • Να μορφώνεις τα παιδιά σου.
 • Τύχῃ εὔχεσθαι.
  • Να προσεύχεσαι στην Τύχη.
 • Τοὺς ἀγαθοὺς ἀγαθὰ ποίει.
 • Κακολογίας ἀπέχου.
 • Τὴν ὑπόνοιαν ἄπεχε.
 • Τοὺς τεκόντας ὑπομονῇ νίκα.
 • Τὸν τοῦ δήμου ἐχθρὸν πολέμιον νομίζειν.
  • Τον εχθρό του λαού να τον θεωρείς εχθρό σου.
 • Εὐποιίας ἧς ἔτυχες μνημόνευε.
 • Τὸν ἐλάττω μὴ ἀποσκυβαλίσῃς.
 • Ἀλλοτρίων μὴ ἐπιθύμει.
 • Μὴ ῥιψοκίνδυνος ἔσο.
 • Ἀγάπα τὰ τοῦ πλησίου σου καὶ τήρει ὡς τὰ σαυτοῦ.
 • Ὃ σὺ μισεῖς, ἑτέρῳ μὴ ποιήσῃς.
 • Οἰκέτας μεθύοντας μὴ κολάζειν· εἰ δὲ μή, δόξεις παροινεῖν.
  • Δούλους μεθυσμένους να μη τιμωρείς· αλλιώς θα φανείς κι εσύ μεθυσμένος.
 • Μὴ ἀπείλει μηδενί· γυναικῶδες γάρ.
 • Θᾶττον ἐπὶ ταῖς ἀτυχίαις τῶν φίλων ἢ ταῖς εὐτυχίαις πορεύου.
 • Λίθος χρυσοῦ βάσανος, χρυσὸς δ' ἀνδρῶν.
 • Εὐχῆς γὰρ οὐδέν ἐστι τιμιώτερον.
 • Φιλήκοον εἶναι καὶ μὴ πολύλαλον
  • Να είσαι φιλήκοος, και να μη λες πολλά.
 • Ψευδὴς διαβολὴ τὸν βίον λυμαίνεται.
 • Ψεῦδος δὲ μισεῖ πᾶς φρόνιμος καὶ σοφός.